Vergoeding en Tarieven

Vergoeding

De praktijk is aangesloten bij ggz organisatie 1nP waardoor er volledige vergoeding van behandeling is bij alle zorgverzekeraars in zowel de basis-ggz als specialistische ggz. Bij alle behandelingen geldt dat het wettelijke eigen risico via uw zorgverzekeraar wordt verrekend. De praktijk is tevens een geprefereerde zorgaanbieder voor huisartsen welke zijn aangesloten bij Het Huisartsenteam.

Om voor reguliere vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig welke u het beste kunt regelen een paar weken voor aanvang van de behandeling gezien de wachttijden.

Kosten van een losstaande individuele psychosociale therapiesessie kunnen gedeeltelijk vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor is geen verwijzing van uw huisarts nodig. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het particuliere behandeltarief te betalen.

Afspraken die u korter dan 24 uur van tevoren afzegt worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is € 50.

Particulieren tarieven

(geen verwijzing nodig)

Ik vind het belangrijk om behandeling voor zoveel mogelijk cliënten mogelijk te maken en ik hanteer dan ook voor particulieren inkomensafhankelijke sessietarieven waarbij gekeken wordt naar het (gezamenlijke) netto maandinkomen.

Voor individuele therapie:

Categorie Netto (gezamenlijk) inkomen Sessietarief
A: inkomen tot €1700,- €80,-
B: inkomen tussen €1700,- tot €2500,- €85,-
C: inkomen tussen €2500,- tot €3300,- €90,-
D: inkomen boven €3300,- €95,-

De duur van een zitting is 60 minuten.

Voor partnerrelatietherapie:

Categorie Netto (gezamenlijk) inkomen Sessietarief
A: inkomen tot €1700,- €95,-
B: inkomen tussen €1700,- tot €2500,- €110,-
C: inkomen tussen €2500,- tot €3300,- €120,-
D: inkomen boven €3300,- €130,-

De duur van een zitting is 75-90 minuten.

Wanneer u een voorkeur heeft voor het krijgen van behandeling in mijn praktijk en waarbij de kosten van behandeling voor u echt een belemmering zijn kunt u altijd met mij overleggen om te komen tot een aangepaste betalingsregeling. De particuliere kosten voor behandeling zijn aftrekbaar van de belasting.

Voorwaarden

Als cliënt is het belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de professionaliteit van de behandelaar waarbij u in zorg bent. Deze professionaliteit wordt mede bepaald door wetten en regels waaraan ik mij in mijn beroepsuitoefening te houden heb. Ik onderschrijf dan ook de gedragscode voor hulpverleners  van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Daarnaast werk ik in de praktijk volgens de volgende wettelijke kaders: 

  • WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
  • Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waaronder tuchtrecht)
  • Wettelijke aansprakelijkheid Beroepsuitoefening
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om uw behandeling mogelijk te maken moet ik gebruik maken van uw persoonsgegevens. Deze gegevens hanteer ik volgens de privacywet, de AVG. U krijgt via algemene praktijkinformatie, welke ik u toestuur bij start van uw behandeling, praktische uitleg over hoe de praktijk uw gegevens hanteert. Ook kunt u de verklaring inzien waardoor zichtbaar is dat de praktijk voldoet aan de AVG.

De drie belangrijkste punten van het privacybeleid zijn:

  • In de cliëntendatabase Extenzo, welke voldoet aan de hoogste eisen van beveiliging, worden uw gegevens alleen zo nodig gedeeld met een collega wanneer daar binnen de behandeling aanleiding voor is of wanneer zorgverzekeraars dat contractueel verplichten vanuit goede ggz zorg.
  • Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ik ze heb verkregen. De bewaartermijn van gegevens in de ggz is verplicht vijftien jaar. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn.
  • De ICT-infrastructuur is adequaat beveiligd volgens de strengste beveiligingsnormen en wordt adequaat gemonitord. Uw veiligheid en privacy staan bij mijn praktijk voorop. U kunt verdere uitwerking vinden in het algemene Privacyreglement wat u bij mij kunt opvragen.  

Naast bovengenoemde juridische kaders zijn tevens de Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg van toepassing.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Om GGZ zorg verder te verantwoorden heeft elke praktijk een Kwaliteitsstatuut GGZ. Mijn praktijk is aangesloten bij de Parnassiagroep en valt dat ook onder hun Kwaliteitsstatuut GGZ wat u HIER kunt inzien. Daarnaast heeft de praktijk ook een eigen Kwaliteitsstatuut GGZ wat u HIER kunt raadplegen.

Klachtenprocedure

De praktijk hanteert de wettelijke regels welke zijn vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). In deze wet heeft de overheid vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als cliënten een klacht hebben over de zorg.

Wanneer u ontevreden bent over mijn behandeling vind ik het fijn als u dat eerst met mij bespreekt.

Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen bij de volgende geschilleninstanties:

Voor reguliere GGZ zorg de Geschillencommissie Zorg algemeen: www.degeschillencommissie.nl of via het publiekrechtelijke tuchtrecht (wet BIG) bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Voor zorg uit uw aanvullende zorgverzekering de Geschillencommissie SCAG: www.scag.nl