Privacyverklaring Praktijk Mark van den Hooff

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan.

Praktijk Mark van den Hooff neemt uw privacy serieus. Ik verwerk uw persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van mijn website, van mijn diensten of omdat u deze gegevens zelf aan mij  verstrekt.

Ik verwerk de gegevens die u aan mij heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens ik verwerk, hoe ik met deze persoonsgegevens omga en waarom ik deze verzamel.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Praktijk Mark van den Hooff in deze een zogeheten verantwoordelijke.

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mark van den Hooff
Fabrieksstraat 1
4761 DS Zevenbergen

info@praktijkmarkvandenhooff.nl

Praktijk Mark van den Hooff verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Praktijk Mark van den Hooff verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Inhoud van communicatie
 • ID bewijzen
 • IP-adres

Doeleinden

Praktijk Mark van den Hooff verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Praktijk Mark van den Hooff verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Praktijk Mark van den Hooff hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • De verbetering van diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Praktijk Mark van den Hooff persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk Mark van den Hooff kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en EPD systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Ik rapporteer en verantwoord mijn handelen ten aanzien van uw behandeling in het betreffende Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Extenzo van 1nP. Daarnaast wordt voor prescriptie van medicatie ook gebruik gemaakt van EPD EposZilos.  

Voor testen en vragenlijsten maakt Praktijk Mark van den Hooff gebruik van testplatform Embloom. Voor beveiligde gegevensuitwisseling in de zorg maakt Praktijk Mark van den Hooff gebruik van Zorgmail.

Alle genoemde gegevenssystemen zijn getoetst aan de wettelijke bepalingen inzake de WBP (Wet bescherming Persoonsgegevens) en aan de AVG (Wet algemene Verordening Gegevensbescherming). Er wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie.

De praktijk heeft het AVG gegevenskeurmerk van keuringsinstantie Waveland.

Ik hanteer de vastgestelde NZA regels ten aanzien van registratie van persoonsgegevens, dossiervorming, inzagerecht en reglementen bescherming persoonsgegeven.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Mark van den Hooff aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Praktijk Mark van den Hooff zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen binnen Nederland worden verwerkt.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Praktijk Mark van den Hooff zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Mark van den Hooff zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Praktijk Mark van den Hooff vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Mark van den Hooff passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Praktijk Mark van den Hooff veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en mijn server zichtbaar zullen zijn.

Bij alle onderdelen van mijn site waar uw gegevens gebruikt worden gebruik ik SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Praktijk Mark van den Hooff neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij via info@praktijkmarkvandenhooff.nl

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kan ik hiermee mijn website en mijn dienstverlening via de website optimaliseren.

Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat mijn website gebruik maakt van Google Analytics.

Tracking cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Op mijn website worden geen tracking cookies gebruikt.  

Uw rechten

U heeft het recht om Praktijk Mark van den Hooff een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Praktijk Mark van den Hooff verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Praktijk Mark van den Hooff heeft dhr. Mark van den Hooff aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Mark van den Hooff
Fabrieksstraat 1
4761 DS Zevenbergen

info@praktijkmarkvandenhooff.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Mark van den Hooff laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-11-2021

Praktijk Mark van den Hooff kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.